Ν. Λυγερός: Ο ζεόλιθος και οι μέλισσες

Ενώ ξέρουμε ότι οι μέλισσες είναι ένας δείκτης πολύ σοβαρός για την εξέλιξη των δεδομένων όταν υπάρχει μόλυνση του περιβάλλοντος, δεν εξετάζουμε συστηματικά την ποιότητα που έχει το μέλι και η γύρη. Τώρα άρχισαν να γίνονται έρευνες που αποδεικνύουν ότι η επιβάρυνση που προκαλούν τα φυτοφάρμακα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα της παραγωγής των μελισσών. Πρέπει, λοιπόν, να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το φαινόμενο είναι αναμενόμενο, αφού οι μέλισσες δεν τρέφονται σε περιοχές, όπου υπάρχει μια ειδική προστασία για τα δέντρα και τα φυτά. Κατά συνέπεια, είναι φυσιολογικό να μεταφέρουν και τοξικά στοιχεία μέσα στις κυψέλες τους. Πρέπει, λοιπόν, γιατί είναι το πρέπον, όχι μόνο για την ανθρώπινη διατροφή αλλά και για τις ίδιες τις μέλισσες και την επιβίωσή τους, να υπάρξουν συντονισμένες κινήσεις. Από τη μια πλευρά είναι σημαντικό να αποφεύγουμε τη χρήση σκληρών φυτοφαρμάκων και αυτό είναι δυνατό με την αξιοποίηση του ζεόλιθου στις καλλιέργειες, αφού απολυμαίνει το περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά είναι απαραίτητο να ασχοληθούμε με τις ίδιες τις κυψέλες για να βοηθήσουμε άμεσα τις μέλισσες. Γι’ αυτό το σκοπό μπορούμε εύκολα να βάλουμε χαλίκι ζεόλιθου (2,5 με 5 χιλιοστά για την κοκκομετρία) γύρω από την κυψέλη στο έδαφος και να τοποθετήσουμε λεπτό χαλίκι ζεόλιθου (0,8 με 2,5 χιλιοστά για την κοκκομετρία) στον πάτο της κυψέλης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δεσμεύσουμε τα βαριά μέταλλα, τις τοξίνες και τις ελεύθερες ρίζες. Επίσης, ο ζεόλιθος επιτρέπει τον καθαρισμό αλλά και τον κλιματισμό της κυψέλης, όσον αφορά στον αέρα που βρίσκεται μέσα. Μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουμε την ποιότητα ζωής των μελισσών και ταυτόχρονα να καθαρίσουμε την παραγωγή τους. Για όσους θέλουν να διαπιστώσουν τη διαφορά αρκεί να κάνουν μια χημική ανάλυση πριν και μετά. Σημασία έχει να καταλάβουμε ότι υπάρχει λύση σε ένα πρόβλημα που είναι όλο και πιο σοβαρό για την υγεία μας.

Ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Α. Γιαννακίδης για ζεόλιθο

Ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Α. Γιαννακίδης για ζεόλιθο στο ΘΡΑΚΗΝΕΤ, 10/04/2014. 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ζεόλιθου του Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 92 / 2014
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 10 / 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ


ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ζεόλιθου του Δήμου Αλεξανδρούπολης».


Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 7 Απριλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 18714 / 2/04/2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ :

1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 4) ΦΩΤΙΟΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ 5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) 6) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

και δεν προσήλθαν οι κ.κ :

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 2) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 3) ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΓΙΟΜΤΖΗΣ 4) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ


Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 6 - , (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του ν.3852/10), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια ζεόλιθου του Δήμου Αλεξανδρούπολης», δίνει το λόγο στην Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου κ. Κουματζίδου Νεραντζιά η οποία ως εισηγήτρια του θέματος λέγει τα παρακάτω :

Κύριοι Σύμβουλοι, η Υπηρεσία συνέταξε την αριθμ. 19/2014 μελέτη για την προμήθεια: «Ζεόλιθου» προϋπολογισμού 2.896,65 € με Φ.Π.Α. , που έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2014 του Δήμου με Κ.Α. 30.6662.002.

Το πρωτογενές αίτημα για την υλοποίηση της προμήθειας αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό 14REQ001964613 Η Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου εισηγείται :

α) Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος για την υλοποίηση της μελέτης.
β) Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.896,65 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.


Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, τη συζήτηση έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3669/2008 , την 19/2004 μελέτη , καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και ενώ απουσίαζε ο κ. Μαυρίδης Κων/νος


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Εγκρίνει το πρωτογενές αίτημα για την υλοποίηση της προμήθειας «Ζεόλιθου» Αρ. Μελ. 19/2014.
β) Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.896,65 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.


Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα. Ακριβές απόσπασμα Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ακολουθούν υπογραφές

Ζεόλιθος σε τροφή κουνελιών, Αραδίππου - Κύπρος

Ζεόλιθος σε τροφή κουνελιών, Αραδίππου - Κύπρος.
Ζεόλιθος σε τροφή κουνελιών, Γ. Αλαμπρίτης, Αραδίππου - Κύπρος, στις 14/04/2014.

Διάλεξη του Ν. Λυγερού: «Η αναγκαία αξιοποίηση του ζεόλιθου»

Διάλεξη του Ν. Λυγερού: «Η αναγκαία αξιοποίηση του ζεόλιθου».
Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: «Η αναγκαία αξιοποίηση του ζεόλιθου». Σύλλογος Αγροτών και Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας, Κτήριο Αντιδημαρχίας Καλαμαριάς, Παπανικολή και Αμνισού 18, Καλαμαριά. Σάββατο 12 Απριλίου 2014.

Φυτώριο με ζεόλιθο, Αλεξανδρούπολη

Φυτώριο με ζεόλιθο, Αλεξανδρούπολη.
Φυτώριο με ζεόλιθο σε σχολείο στην Αλεξανδρούπολη, στις 12/04/2014.

Διάλεξη του Ν. Λυγερού: «Πολλές καλλιέργειες μία λύση: Ζεόλιθος»

Διάλεξη του Ν. Λυγερού: «Πολλές καλλιέργειες μία λύση: Ζεόλιθος».
Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: «Πολλές καλλιέργειες μία λύση: Ζεόλιθος», Παρασκευή 11 Απριλίου 2014, αίθουσα Δημαρχείου Χαλάστρας.

Με τον ζεόλιθο

Ν. Λυγερός

Με τον ζεόλιθο
βοηθάμε από τις δύο πλευρές
και τα περιβαλλοντικά
για να μην πληγώσει
η μόλυνση τα παιδιά
και τα ίδια τα παιδιά
με την κηπουρική
που τους δείχνει
πως μπορεί το καθένα
να βοηθήσει τη γη
με τις πράξεις του
γι’ αυτό το λόγο
αυτός ο αγώνας
είναι τόσο δίκαιος
και γι’ αυτό πρέπει
ν’ αντιστέκεσαι
στην αδράνεια.

Προτεινόμενες αναρτήσειςΕλληνικός Ζεόλιθος
Copyright © 2013 - 2014.